زندگي چيست؟

میزی برای کار

کاری برای تخت

تختی برای خواب

خوابی برای جانجانی برای مرگ

مرگی برای سنگ

سنگی برای یاد

این است زندگی...

این است زندگی...تاريخ : | 18:34 | نویسنده : حامد |